Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/120 av 26. januar 2022 om endring av vedtak 2002/840/EF om fastsettelse av listen over godkjente bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland

Commission Implementing Decision (EU) 2022/120 of 26 January 2022 amending Decision 2002/840/EC adopting the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.3.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.2.2022)

Sammendrag av innhold
I følge direktiv 1999/2/EF (gjennomført i forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling) kan bestrålte næringsmidler bare importeres fra tredjeland til EU dersom de har blitt behandlet ved et bestrålingsanlegg som er godkjent av EU. I kommisjonsvedtak 2002/840/EF er det etablert en liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland.

I august 2021 sendte Storbritannina en søknad om godkjenning av et bestrålingsanlegg til EU. I søknaden fra Storbritannina ble det fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon på at det aktuelle anlegget overholder kravene i artikkel 7 i direktiv 1999/2/EF. På bakgrunn av dette vil bestrålingsanlegget i Storbritannia bli inkludert på listen over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland. Vedlegget til kommisjonsvedtak 2002/840/EF erstattes av vedlegget til denne rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke et behov for regelverksendring. Bestrålingsanlegget som er godkjent av EU, føres opp på Mattilsynets liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland. Liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland (mattilsynet.no)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. I § 9 i forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling, står det at bestrålte næringsmidler bare kan importeres fra tredjeland dersom "de er behandlet på et bestrålingsanlegg som er godkjent av Fellesskapet, og som er oppført på den offisielle listen over godkjente bestrålingsanlegg". Mattilsynets liste over godkjente bestrålingsanlegg fra tredjeland foreligger ikke som et vedlegg til forskriften. Den finnes på Mattilsynets hjemmesider (Liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland (mattilsynet.no)) og oppdateres når det skjer endringer i kommisjonsvedtak 2002/840/EF.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.01.2022
Anvendelsesdato i EU
17.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet