Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/277/EU av 21. mai 2012 om endring av vedtak 2002/840/EF som fastsetter listen over godkjente bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland

Commission Implementing Decision 2012/277/EU of 21 May 2012 amending Decision 2002/840/EC adopting the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten medfører en endring av navnet på et allerede godkjent bestrålingsanlegg i Thailand. I følge direktiv 1999/2/EF kan bestrålte næringsmidler bare importeres fra tredjeland når de er behandlet ved et bestrålingsanlegg godkjent av EU. En liste over slike godkjente anlegg er etablert gjennom kommisjonsvedtak 2002/840/EF. Forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling gjennomfører direktivene 1999/2/EF og 1999/3/EF.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører ikke et behov for regelverksendring.

Navneendringen føres opp på Mattilsynets liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert på skriftlig prosedyre av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. § 9 i forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling slår fast at bestrålte næringsmidler bare kan importeres fra tredjeland dersom "de er behandlet på et bestrålingsanlegg som er godkjent av Fellesskapet, og som er oppført på den offisielle listen over godkjente bestrålingsanlegg". Mattilsynets liste over godkjente bestrålingsanlegg fra tredjeland foreligger ikke som et vedlegg til forskriften. Den finnes på Mattilsynets hjemmesider og oppdateres ved endringer i vedtak 2002/840/EF.

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2012
Anvendelsesdato i EU
13.05.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 186-187
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0277
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro