Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/33 av 28. september 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for det standardiserte presentasjonsformatet for gebyroppgaven og dens felles symbol i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/33 of 28 September 2017 laying down implementing technical standards with regard to the standardised presentation format of the statement of fees and its common symbol according to Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser om standardisering av gebyrdokumenter for tjenester tilknyttet betalingskontoer. Forordningen utfyller Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2014/92 - Betalingskontodirektivet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres som foskrift i norsk rett, ved inkorporasjon. Dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller foretak.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknad.

Vurdering
Forbehold om Stortingets samtykke er knyttet til morrettsakten, som må på plass for å få hjemmel til å fastsatte denne forordningen som forskrift.

Det er behov for tekniske tilpasninger av ikrafttredelsestidspunktet.

Status
Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
05.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2017
Anvendelsesdato i EU
31.01.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/92)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0033
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro