Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/410 av 29. november 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til detaljene for og strukturen i opplysningene som skal meldes på området betalingstjenester av vedkommende myndigheter til Den europeiske banktilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/410 of 29 November 2018 laying down implementing technical standards with regard to the details and structure of the information to be notified, in the field of payment services, by competent authorities to the European Banking Authority pursuant to Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2019)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 (PSD 2 eller betalingstjenestedirektivet) angir at den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) skal opprette et sentralt elektronisk register over alle betalingstjenestetilbydere, med unntak av kredittinstitusjoner. Videre at EBA skal motta opplysningene fra ansvarlig myndighet hos det enkelte medlemsland som har autorisert eller registrert betalingstjenestetilbyderen. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/410 fastsetter tekniske gjennomføringsstandarder som detaljerer hvilke opplysninger EBA skal motta om betalingstjenestetilbydere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen anses ikke å ha noen negative økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter. Plikten til å inngi opplysninger om autoriserte/ registrerte betalingstjenestetilbydere til EBA følger av PSD 2.

Forordningen antas heller ikke å få noen negative konsekvenser for næringslivet eller forbrukere. Opprettelsen av et sentralt elektronisk register er ment å tilrettelegge for økt forbrukerbeskyttelse og transparens ved å gi en samlet oversikt over aktører som er autorisert eller registrert som betalingstjenestetilbydere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det vil være behov for tekniske tilpasninger om dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU. Forodningen er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2018
Anvendelsesdato i EU
04.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv (EU) 2015/2366)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0410
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro