Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2012 av 27. januar 2012 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1007/2011 om betegnelser for tekstilprodukter og merking av deres fibersammensetning for oppføring av et nytt tekstilfibernavn og av vedlegg VIII og IX til samme forordning for tilpasning til den tekniske utvikling

Commission Delegated Regulation (EU) No 286/2012 of 27 January 2012 amending, in order to include a new textile fibre name, Annex I, and, for the purposes of their adaptation to technical progress, Annexes VIII and IX to Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 3.6.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.8.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.12.2012)

Sammendrag av innhold
I forordning (EU) nr. 1007/2011 fastlegges regler for etikettering eller merking av produkters tekstilfiberinnhold som skal sikre at forbrukernes interesser beskyttes. Tekstilprodukter kan kun gjøres tilgjengelig på EU-markedet/EØS-området hvis de er i overensstemmelse med forordningens bestemmelser. For å tilpasse forordning (EU) nr. 1007/2011 til den tekniske utvikling er det nødvendig å tilføye fiberen polypropylen/polyamid bikomponent til listen over tekstilfibernavn i vedlegg I og IX i forordningen. Ensartede metoder til kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger er fastsatt i vedlegg VIII i forordningen. Det er derfor nødvendig å definere ensartede analysemetoder for fibre av polypropylen/ polyamid bikomponent. Dette gjøres i Kommisjonsforordning (EU) 286/2012.

Polypropylen/polyamidbikomponent er allerede omhandlet i direktiv 2011/73/EU av 29. juni 2011 og analysemetodene for fiberen er omtalt i direktiv 2011/74/EU av 29. juni 2011. Direktiv 2011/74/EU ble tatt inn i EØS-avtalen 30. mars 2011. Direktiv 2011/73/EU er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Dette som følge av forordning (EU) nr. 1007/2011 og Kommisjonsforordning 286/2012 trådte i kraft fra 8. mai 2012 i EU. Fra samme dato ble disse direktivene opphevet noe som medførte denne endingen av forordning (EU) 1007/2011, dvs. forordning 286/2012.

Norge har ikke deltatt i de tekniske arbeidsgruppene til de opprinnelige direktivene.

Merknader
Norge fastsatte 25. november 2012 ny forskrift om innlemmelse av forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering av tekstilprodukters fibersammensetning. Forskriften trådte ikraft 1. november 2012. Forordning 286/2012 er allerede dekket av ordlyden i denne forskriften. EØS-henvisningen i forskriften i Lovdata er imidlertid oppdatert.

Forordning 286/2012 antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser.

Hjemmel i EU-traktaten er artikkel 114.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for Handelsforenkling og anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringene anses relevante og akseptable.

Status
Kommisjonsforordningen er vedtatt i EU. Forordningen er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 31. mars 2012. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.01.2012
Anvendelsesdato i EU
20.04.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 452-457
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0286
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro