Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1353 av 19. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 607/2009 når det gjelder vindruesorter og synonymer for disse, som kan oppgis i merkingen av vin

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1353 of 19 May 2017 amending Regulation (EC) No 607/2009 as regards the wine grape varieties and their synonyms that may appear on wine labels

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2017)

Sammendrag av innhold
Saken går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer del A i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 607/2009 om gjennomføringsbestemmelser om beskyttede betegnelser, tradisjonelle betegnelser, mering og presentasjon av visse vinprodukter. Endringen gjøres for at kroatiske vinprodusenter fortsatt skal kunne bruke vindruesortsnavnet "Teran" i merkingen av kroatisk vin, som har den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen "Hrvatska Istra". Vindruesortsnavnet "Teran" har tradisjonelt vært brukt i visse regioner i Kroatia. Forordningen stiller også krav til hvordan vindruesortsnavnet "Teran" skal framstå i merkingen av vin som har den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen "Hrvatska Istra".

Saken oppstod i forbindelse med at Kroatia ble medlem i EU. Slovenia hadde på det tidspunktet allerede fått beskyttet opprinnelsesbetegnelsen "Teran" for vin, og protesterte derfor mot at Kroatia skulle få bruke vindruesortsnavnet "Teran" i merkingen av kroatisk vin. Kroatia og Slovenia har ikke blitt enige om saken. Kommisjonen mener imidlertid at saken nå bør kunne løses, gitt de vilkårene for bruk av vindruesortsnavnet "Teran" i merkingen av kroatisk vin, som framgår av denne forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU, og er til vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.05.2017
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 1157-1158
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
20.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1353
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro