Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om ‘Coteaux du Libron'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1264 av 26. juli 2021 om godkjenning av endringer til spesifikasjonen til en beskyttet opprinnensesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse 'Coteaux du Libron' (BGB)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1264 of 26 July 2021 approving amendments to the specification for a Protected Designation of Origin or a Protected Geographical Indication ‘Coteaux du Libron’ (PGI)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har behandlet den ansøgning, der er indgivet af Frankrig efter artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013, om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse "Coteaux du Libron". Denne ændring omfatter en ændring af betegnelsen "Coteaux du Libron" til "Coteaux de Béziers".

(2) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 offentliggjort ansøgningen om godkendelse af ændringen af varespecifikationen i Den Europæiske Unions Tidende .

(3) Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 308/2013.

(4) Ændringen af produktspecifikationen bør derfor godkendes, jf. artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013, sammenholdt med artikel 15, stk. 2, i den delegerede forordning (UE) 2019/33.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.07.2021
Anvendelsesdato i EU
22.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet