Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 579/2012 av 29. juni 2012 om endringer i forordning (EF) nr. 607/2009 om fastsettelse av visse detaljerte bestemmelser for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt gjelder beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren

Commission Implementing Regulation (EU) No 579/2012 of 29 June 2012 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 607/2009 om beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren, som er fastsatt under forordning (EF) nr. 1234/2007 - EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin. Bakgrunnen for endringene er at unntakene for vin fra kravene om merking av ingredienser som kan fremkalle allergier eller intoleranse, falt bort 30. juni 2012.

Merkekravet for ingredienser som kan fremkalle allergier og intoleranse og unntakene fra dette, fremgår av det generelle regelverket om merking av næringsmidler i direktiv 2000/13/EF (merkedirektivet) med tilhørende endringsrettsakter, nærmere bestemt endringsdirektiv 2007/68/EF som igjen er endret av forordning (EF) nr. 415/2009 (forlenget unntaket for merkekravet for vin til 31. desember 2010) og forordning (EU) nr. 1266/2010 (forlenget unntaket fra merkekravet for vin ytterligere til 30. juni 2012). For vin dreier det seg om ingredienser som sulfitter, melk og melkebaserte produkter og egg og eggbaserte produkter. Vin som er satt i omsetning eller merket i samsvar med unntaksbestemmelsene før 30. juni 2012, kan omsettes til lagrene er tomme. Vin som settes i omsetning eller merkes etter 30. juni 2012 og som inneholder de aktuelle ingrediensene, må merkes i samsvar med de nye bestemmelsene.Forordning (EU) nr. 579/2012 endrer artikkel 51 og vedlegg X i forordning (EF) nr. 607/2009 ved at den fastsetter de detaljerte reglene om hvordan de aktuelle ingrediensene som kan fremkalle allergier og intoleranse, skal angis på vinprodukter.

Det er tatt inn krav som angir den helt konkrete ordlyden for hvordan de ulike ingrediensene (sulfitter, egg og eggbaserte produkter og melk og melkebaserte produkter) skal merkes på alle EUs offisielle språk. Videre fremgår det at den konkrete ordlyden om ønskelig kan ledsages av ett av flere angitte piktogrammer, avhengig av hvilket eller hvilke ingredienser det dreier seg om. De ulike piktogrammene inneholder dessuten flere ulike språkversjoner av ordet "allergen". De detaljerte og utfyllende merkebestemmelsene for vin trådte i kraft i EU 3. juli 2012, men skal bare gjelde for vin som er fremstilt helt eller delvis av druer som er høstet i 2012 eller senere og som er merket etter 30. juni 2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin (vinforskriften).

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:
Nye merkekrav vil alltid kunne medføre økonomiske og administrative konsekvenser for virksomhetene på grunn av behov for endringer i og utskifting av etiketter mv. Eventuelle uheldige virkninger av dette søkes imidlertid oftest kompensert ved at regelverket gir romslige overgangsbestemmelser mv. Bortfallet av unntakene for merkeplikt for ingredienser i vin som kan fremkalle allergier og intoleranse, har vært varslet i lang tid. Unntakene fra merkeplikten i det generelle merkeregelverket for næringsmidler har som nevnt ovenfor også blitt forlenget flere ganger for vin, med noe ulik begrunnelse - sist i desember 2010 frem til 30. juni 2012. Vinbransjen har derfor i lang tid vært kjent med at merkeplikt for slike ingredienser vil inntre. De detaljerte bestemmelsene i denne forordningen for hvordan de aktuelle ingrediensene skal merkes helt konkret på vin, inneholder også egne overgangsbestemmelser. Mattilsynet legger derfor til grunn at gjennomføring i norsk rett av rettsakten ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for norske virksomheter. Vi kan heller ikke se at forordningen vil medføre administrative, økonomiske eller andre konsekvenser for myndighetene. For forbrukerne og samfunnet for øvrig mener Mattilsynet at de nye merkekravene innebærer en fordel, ettersom merkingen vil kunne sette forbrukerne i stand til å gjøre mer informerte valg av vin relatert til mulig helsefare for personer med allergier eller intoleranser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I EØS-komiteens vedtak nr. 102/2012 ble tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen totalrevidert, slik at det tilsvarende nye EØS-relevante EU-regelverket om vin, med enkelte tilpasninger, ble gjort til en del av EØS-avtaleverket. Vedtaket har foreløpig ikke trådt i kraft, ettersom det fra norsk side er tatt forbehold om innhenting av Stortingets samtykke etter artikkel 103 i EØS-avtalen. Følgende vinrettsakter er omfattet av EØS-komiteens vedtak nr. 102/2012: forordning (EF) nr. 1234/2007, EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin, som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009, forordning (EF) nr. 436/2009 med gjennomføringsbestemmelser om blant annet dokumenter som skal følge forsendelser av vin og hvilke register som skal føres innen vinsektoren, forordning (EF) nr. 606/2009 med gjennomføringsbestemmelser om blant annet kategorier av druevin, ønologiske metoder og de gjeldende restriksjoner, forordning (EF) nr. 607/2009 med gjennomføringsbestemmelser om beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren.

I EØS-komiteens vedtak nr. 143/2012 ble dessuten forordningene (EF) nr. 1166/2009 og (EU) nr. 53/2011 som endrer forordning (EF) nr. 606/2009, forordningene (EU) nr. 401/2010 og (EU) nr. 538/2011 som endrer forordning (EF) nr. 607/2009 og forordning (EU) nr. 1022/2010 tatt inn i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen. Ikrafttredelsen av dette vedtaket er koblet til ikrafttredelsen av vedtak nr. 102/2012 ovenfor.

Forordning (EU) nr. 579/2012 endrer som nevnt ovenfor blant annet vedlegg X til forordning (EF) nr. 607/2009 ved at det i del A er tatt inn helt konkrete ordlyder som må brukes for angivelse av de aktuelle ingrediensene i merkingen av vin. Ordlyden er angitt på alle de offisielle språkene i EU. Mattilsynet mener derfor at det bør etableres en teknisk tilpasningstekst til del A i vedlegg X til forordning (EF) nr. 607/2009, som også angir den relevante ordlyden på norsk. Mattilsynet kan ikke se at det skulle være behov for tilsvarende tekniske tilpasninger i del B i vedlegg X til forordning (EF) nr. 607/2009, ettersom de ulike piktogrammene inneholder flere språkversjoner av ordet "allergen" - herunder ordlyden som er likelydende med den norske ordlyden.

Konklusjon:
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel forutsatt at det etableres en teknisk tilpasningstekst til forordning (EF) nr. 607/2009 i tillegg 1 nr. 11 til protokoll 47 til EØS-avtalen. Nedenfor følger konkrete forslag til tilpasningstekst og utkast til explanatory note som kan brukes i denne forbindelse.

Draft adaptation text to Regulation (EC) No 607/2009 in point 11 in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement:

The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptations:

a) The following text shall be inserted in the relevant boxes in the table in Part A of Annex X:

"in Norwegian "sulfitter" or "svoveldioksid", "egg", "eggprotein", "eggprodukt", "egglysozym" or "eggalbumin", "melk", "melkeprodukt", "melkekasein" or "melkeprotein" "

Draft explanatory note to the draft adaptation text to Regulation (EC) No 607/2009 in point 11 in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement:

As Part A of Annex X to Regulation (EC) No 607/2009 contains specific text expressed in all the linguistic versions of the EU, for the purposes of this Agreement, the Norwegian linguistic version should also be included.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.06.2012
Anvendelsesdato i EU
03.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 440-443
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.11.2013
Anvendes fra i Norge
09.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0579
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro