Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 401/2010 av 7. mai 2010 om endringer og rettelser i kommisjonsforordning (EF) nr. 607/2009 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser under rådsforordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt gjelder beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren

Commission Regulation (EU) No 401/2010 of 7 May 2010 amending and correcting Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.8.2012)

Se vedlegg 1, 2 og 3 til EØS-notatet om forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin) for en fremstilling av bakgrunnen for EUs revisjon av regelverket innen vinsektoren og landbrukspolitikken for øvrig og for en gjennomgang av hvilke forutsetninger Mattilsynet har lagt til grunn for skriving av EØS-notatene om de nye rettsaktene om vin – herunder eventuelle behov for tilpasningstekster med videre.

Dette EØS-notatet må leses i sammenheng med EØS-notatene om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin, og de tre andre nye forordningene som inneholder de ulike gjennomføringsbestemmelsene om vin (forordningene (EF) nr. 555/2008, 436/2009 og 606/2009).

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer noen av gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 607/2009 under EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin. Bestemmelsene endrer blant annet henvisningen til registeret over beskyttede vinbetegnelser i EU og gjennomføringen av den årlige verifikasjonen av at vilkårene for å kunne benytte en beskyttet betegnelse er oppfylt. Videre klargjør og retter bestemmelsene i forordningen innholdet og ordlyden i noen bestemmelser i forordning (EF) nr. 607/2009.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin (vinforskriften) §§ 3 og 7, slik at det henvises til de nye gjennomføringsbestemmelsene med tilhørende endringer i stedet for de gamle gjennomføringsbestemmelsene med tilhørende endringer.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:
Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndighetene sammenliknet med dagens rettstilstand.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I EØS-notatet vedrørende forordning (EF) nr. 607/2009 er det lagt til grunn at alle bestemmelsene i forordningen er EØS-relevante. Følgelig er også bestemmelsene i denne rettsakten, som endrer og retter noen av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009, EØS-relevante. Som i EØS-notatet vedrørende forordning (EF) nr. 607/2009, legges det til grunn at bestemmelser som helt eller delvis regulerer EUs handel med tredjeland (eksport, import og krav til tredjelandsvin) ikke kommer til anvendelser for EØS-/EFTA-statene som følge av sektortilpasningene innledningsvis i protokoll 47, med mindre noe annet avtales særskilt i nye tilpasningstekster. Forordningen inneholder en del slike bestemmelser.

Konklusjon:
Rettsakten ansees EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.05.2010
Anvendelsesdato i EU
01.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 459-505
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
13.07.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0401
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro