Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om Kroatia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 753/2013 av 2. august 2013 om endringer i forordning (EF) nr. 607/2009 om fastsettelse av visse detaljerte bestemmelser om gjennomføring av rådsforodning (EF) nr. 479/2008 når det gjelder beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren

Commission Implementing Regulation (EU) No 753/2013 of 2 August 2013 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjør de nødvendige endringene i gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 607/2009 om beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren, som følge av at Kroatia 1. juli 2013 ble medlem av EU.

Det fremgår blant annet av forordningen, at vin som er lovlig produsert i Kroatia før 30. juni 2013, men som ikke tilfredsstiller de aktuelle bestemmelsene om dette i EU, fortsatt skal kunne omsettes og merkes i samsvar med det "gamle" kroatiske regelverket, til lagerbeholdningene er tomme. Videre endrer forordningen del A og B i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 607/2009, slik at kroatiske viner med beskyttede opprinnelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser, henholdsvis enten skal kunne omsettes med navn på druesorter som vanligvis blir brukt til å markedsføre viner fra et annet land, og som består av eller inneholder en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, eller kunne omsettes med navn på druesorter som delvis inneholder en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse fra et annet land og som direkte referer til det geografiske elementet av den aktuelle betegnelsen.

Forordningen skal gjelde i EU fra 1. juli 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskriften 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften). Økonomiske, administrative og andre konsekvenser: Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gjør som nevnt ovenfor visse endringer i gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 607/2009 om beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren som følge av at Kroatia 1. juli 2013 ble medlem av EU. Så langt har imidlertid ikke EØS-avtaleverket blitt utvidet til også å omfatte den nye EU-staten Kroatia. Dette gjøres normalt i form av en egen tiltredelsesakt. Frem til dette har skjedd, må derfor Kroatia formelt sett betraktes som et tredjeland etter EØS-avtaleverket. Det er likevel vanlig å samle opp rettsakter som utelukkende gjelder nye EU-land, for samlet inkludering i EØS-avtaleverket og deretter samlet gjennomføring i norsk rett, etter at tiltredelsesakten for den eller de nye EU-statene har trådt i kraft.

Forutsatt at tiltredelsesakten for Kroatia kommer på plass etter EØS-avtaleverket, mener Matilsynet at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Vi mener videre at rettsakten bør gjennomføres i norsk rett i form av endringer i vinforskriften og ikke i utelukkende i en felles gjennomføringsforskrift som gjelder alle rettsaktene som følge av tiltredelsesakten, men som ikke endrer de aktuelle sektorforskriftene. Dette på grunn av at de materielle endringene som følger av forordningen, gjelder konkret innen vinområdet, og for at den norske vinforskriften skal fremstå som helhetlig, uten "hull".

Konklusjon:
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel, forutsatt at tiltredelsesakten til EØS-avtaleverket for Kroatia er fastsatt og har trådt i kraft.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.08.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2015
Anvendes fra i Norge
05.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0753
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro