Betingelser for fritak fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for smitteoverføring av blåtunge

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/146/EF av 28. februar 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder betingelsene for fritak fra uttransportforbudet under samhandel innen fellesskapsområdet, og vedrørende avgrensning av sperresonene i Bulgaria, Frankrike, Tyskland og Italia

Commission Decision 2007/146/EC of 28 February 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards the conditions for the exemption from the exit ban for intra-Community trade and as regards the demarcation of the restricted zones in Bulgaria, France, Germany, and Italy

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om beskyttelses- og overvåkningssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for forflytning ut av og gjennom disse sonene. Vedtak 2005/393/EF inneholder bestemmelser om avgrensning av de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstatene skal etablere beskyttelses- og overvåkningssoner (sperresoner) i forbindelse med bluetongue.

Risikovurdering av smitteoverføring av bluetongue i forbindelse med samhandel med frossen sæd, ova og embryo viser at testing av donor er sikker. Det er derfor ikke nødvendig at mottakerlandet forhåndsgodkjenner innførselen. Bestemmelsen om mottakerlandets forhåndsgodkjenning ved samhandel med frossen sæd, embryo og ova fjernes derfor.

Bulgaria ble medlemsland 1. januar 2007 og sperresoner i Bulgaria pga bluetongue skal derfor føres inn i vedlegget.

Italia, Frankrike og Tyskland har justert sine sperresoner mht. bluetongue.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene. Endringen går ut på at § 6 b) om forhåndsgodkjenning fjernes og vedlegget oppdatereres i forhold til land hvor det er restriksjoner i forhold til forflytning av drøvtyggere samt sæd, egg og embryo i sperresonene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.02.2007
Anvendelsesdato i EU
22.03.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 83-89
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.01.2008
Anvendes fra i Norge
28.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0146
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro