Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon

Tittel

Kommisjonens gjennnomføringsbeslutning (EU) 2015/1751 av 29. september 2015 om betingelser knyttet til godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon henvist av Storbritannia i overensstemmelse med artikkel 36 i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1751 of 29 September 2015 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing bromadiolone referred by the United Kingdom in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2015)

Sammendrag av innhold
Firmaet Rentokil Initial 1927 plc har søkt Tyskland om gjensidig godkjenning av et rottemiddelprodukt godkjent av Storbritannia som inneholde det aktive stoffet bromadiolon. Det aktuelle produktet er siden gjensidig godkjent av andre land, deriblant Norge. Tyskland hadde innsigelser i forhold til noen få punkter i godkjenningen av produktet som de mente ikke ikke var oppfylt gjennom godkjenningen. Ved beslutningen stadfestes det at det aktuelle produktet oppfyller kravene i henhold til artikkel 19(1)(b)(i) i forordning (EU) nr. 528/2012. Tysklands innsigelser tas ikke til følge.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.09.2015
Anvendelsesdato i EU
21.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.12.2015
Anvendes fra i Norge
12.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1751
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro