Betingelser for handel med svin mellom land og regioner som er fri for Aujeszkys sykdom

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/248/EF av 18. mars 2009 om endring av vedtak 2008/185/EF angående de dyrehelsemessige betingelser for samhandel med svin mellom medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for Aujeszkys sykdom

Commission Decision 2009/248/EC of 18 March 2009 amending Decision 2008/185/EC as regards the animal health conditions for trade in pigs between Member States or regions thereof which are free of Aujeszky’s disease

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.6.2010)

Sammendrag av innhold
Vedtaket dreier seg om tilleggsgarantier for svinesykdommen Aujeszky's disease (AD). I forbindelse med handel med svin gjelder visse tilleggsgarantier alt etter hvilken sykdomsstatus den enkelte medlemsstat har i forhold til sykdommen. Enkelte stater er helt fri for sykdommen og vaksinerer heller ikke mot den, noen følger et godkjent bekjempelsesprogram, mens andre stater fremdeles ikke har full kontroll over sykdommen. Erfaringene med ordningen med tilleggsgarantier har imidlertid vist, at det er nødvendig å presisere at handel med svin, mellom medlemsstater som er fri for AD og hvor vaksinasjon heller ikke er tillatt, kan foregå uten ytterligere garantier. De statene dette gjelder er listet i vedlegg I i vedtak 2008/185/EF, og i vedtaksteksten blir det nå bedre tydeliggjort at det ikke kreves garantier ut over det at området dyrene kommer fra er listet i vedlegg I.

Merknader
Vedtaket krever endring av forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin. Endringen har ingen praktisk betydning ettersom dette bare dreier seg om en presisering av gjeldende rett. Det er svært liten import av levende svin til Norge, så endringen medfører heller ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for brukere eller forvaltningen i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Miljøverndepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og under vurdering av EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2009
Anvendelsesdato i EU
08.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 16-16
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.11.2010
Anvendes fra i Norge
14.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0248
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro