Betingelser for import av guargummi fra India

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/175 av 5. februar 2015 om særlige importbetingelser ved import av guarkjernemel med opprinnelse i eller sendt fra India som følge av risiko for forurensing av pentaklorfenol og dioksiner

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/175 of 5 February 2015 laying down special conditions applicable to the import of guar gum originating in or consigned from India due to contamination risks by pentachlorophenol and dioxins

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter forordning (EU) nr. 258/2010, og viderefører bestemmelsene de særskilte beskyttelsestiltakene rettet mot guarkjernemel (guar gum) med opprinnelse i eller sendt fra India, med noen justeringer.

Rettsakten retter seg mot guarkjernemel (guar gum), med tolltariff nummer ex 1302 32 90 (norsk varenummer ex 13.02.3200), som har sin opprinnelse i eller er sendt fra India. Reglene retter seg også mot forsendelser med produkter som inneholder mer enn 20 % av guarkjernemel, mot 10 % i det gamle regelverket. Personlige forsendelser er unntatt fra dette regelverket.

Hovedelementene i kontrollen er at de omfattede forsendelsene skal importeres via et utpekt importsted, og de skal følges av en analyserapport som bekrefter fraværet av pentaklorfenol og dioksiner, eller at nivået er under grenseverdien som er satt for stoffet. Forsendelsen skal også følges av et helsesertifikat. Alle forsendelsene skal gjennom en dokumentkontroll ved ankomst til grensekontrollstasjonen og 5 % av forsendelsene skal videre gjennom en identitetskontroll og fysisk kontroll.

I og med at EU-statene stadig finner pentakolfenol i forsendelser med guarkjernemel og behovet for å samkjøre det eksisterende regelverket med dagens regler for produktkontroll, har kommisjonen besluttet å oppheve dagens rettsakt på området, forordning (EU) nr. 258/2010, og erstatte den med en ny og mer oppdatert regelverk.

Rettsakten 2015/175 omfatter:
- alle forsendelser omfattet av regimet skal følges av en analyserapport som bekrefter nivået på pentaklorfenol i produktet
- alle forsendelser omfattet av regimet skal videre følges av et helsesertifikat undertegnet av de Indiske myndighetene (der produktet har sin opprinnelse i India) eller kompetent myndighet i opprinnelsesstaten (der produktet kun sendes fra India)
- alle forsendelser omfattet av regimet skal importeres via en utpekt grensekontrollstasjon. For Norge er dette: Oslo lufthavn, Oslo havn, Borg havn og Larvik havn
- forsendelsene skal forhåndsvarsles seneste en dag før ankomsten av forsendelsen gjennom CED-dokumentet (innførselsdokumentet) angitt i forordning (EF) nr. 669/2009
- alle forsendelser skal gjennom en dokumentkontroll på grensekontrollstasjonen
- 5 % av forsendelsene skal videre gjennom en identitetskontroll og fysisk kontroll for spor av pentaklorfenol
- alle deler av forsendelsene skal merkes med en identitetskode, som skal samsvar med koden oppgitt på analyserapporten
- alle kostnader tilknyttet kontrollregimet skal dekkes av importøren

Det er også gitt en overgangsbestemmelse der forsendelser som oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 258/2010 og som er sendt før 26. februar 2015 fortsatt kan importeres inn i EØS-området.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gjennomført i forskrift 25. februar 2015 nr. 161 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av guarkjernemel fra India (guarkjernemelforskriften)​.

Forordning (EU) nr. 258/2010 er gjennomført i norsk rett i forskrift 27. mai 2008 nr. 508 som nå er opphevet.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten viderefører grunnleggende prinsippene gitt i forordning (EU) nr. 258/2010, og vil i prinsippet ikke medføre nye økte kostnader, verken for Mattilsynet eller næringen. Endringen i virkeområdet til å omfatte produkter som inneholder mer enn 20 % av guarkjernemel, mot 10 % tidligere, vil kunne bidra til at færre produkter må inn til kontroll og dermed kunne gi en besparelse.

Det har vært en begrenset direkteimport til Norge av dette produktet fra India de siste årene. I 2014 ble det importert ca. 6500 tonn fordelt på 5 forsendelser. Hittil i 2015 har det ankommet en forsendelse på 2000 tonn. Disse seks forsendelsene er fordelt på to importører og produktet er alle seks ganger importert som fôrvare.

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Området (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet vurderer endringen med ny rettsakt, og opphevelse av den gamle, som fornuftig og støtter dette. Hovedprinsippene i den nye rettsakten, forordning (EU) 2015/175, er identiske med kontrollreglene i den gamle forordningen som nå er opphevet, 258/2010. Eneste vesensforskjell er at virkeområdet til rettsakten er endret til å omfatte produkter som inneholder mer enn 20 % guarkjernemel, mot 10 % tidligere. Dette innebærer en liten lettelse av regelverket i forhold til tidligere.

Oversettelsen av begrepet "guar gum" til det norske navnet "guarkjernemel" er basert på oversettelsen av e-stoffnavnet til produktet, E-412.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 5. februar 2015, med ikrafttredelse 26. februar 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.02.2015
Anvendelsesdato i EU
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.02.2015
Anvendes fra i Norge
25.02.2015