Betingelser for import av visse fugler og tilhørende karantenebetingelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 754/2008 av 31. juli 2008 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til Fellesskapet samt karantenebetingelsene for dette

Commission Regulation (EC) No 754/2008 of 31 July 2008 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof

Siste nytt

EØS-notat (nytt) fra Landbruks- og matdepartementet

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.9.2008)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over godkjente karanteneanlegg og –sentra for fugler i vedlegg V til forordning (EF) nr. 318/2007. Listen er endret fordi følgende land har oppdatert sine lister: Kypros, Ungarn, Italia, Østerrike, Portugal og UK.

Merknader
Rettsakten krever endring i "forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler".

Norske importører kan importere fugler fra tredjestater via godkjente karanteneanlegg eller -sentra i andre EØS-stater. Endringer i listen over godkjente anlegg/sentra påvirker således omfanget av karantenetilbudet norske importører prinsipielt sett vil kunne benytte seg av. Utover dette medfører ikke rettsakten konsekvenser for noen her i landet.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1.

Status
Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU den 21. august d.å.

Rettsakten tenkes gjennomført i norsk rett samtidig med forordning (EF) nr. 318/2007 og de øvrige endringsrettsaktene til denne (forordning (EF) nr. 1278/2007, forordning (EF) nr. 86/2008, forordning (EF) 311/2008 og forordning (EF) nr. 607/2008). Mattilsynet planlegger å sende forskriftsutkast på høring ca. 1. oktober d.å.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.07.2008
Anvendelsesdato i EU
21.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet