Biociddirektiv: endringsbestemmelser om bifenthrin

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/728/EU av 23. november 2012 om å ikke inkludere bifenthrin til produkttype 18 i vedleggene I, I A eller I B i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidholdige produkter

Commission Decision 2012/728/EU of 23 November 2012 concerning the non-inclusion of bifenthrin for product type 18 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.8.2013)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - innførte bestemmelser om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 ble det etablert en liste over stoffer som skal vurderes i forhold til oppføring på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Det aktive stoffet bifenthrin var omfattet av listen i forordning (EF) nr. 1451/2007. Bifenthrin har vært vurdert i forhold til bruk i produkttype 18 som omfatter insektmidler, acaricider og produkter til bekjempelse av andre leddyr.
Medlemsstatene og Kommisjonen har vurdert rapporten som ble utarbeidet for bifenthrin. Tilsvarende som for beslutninger om å inkludere stoffer i de omtalte vedleggene er det også grundige og omfattende prosesser i forkant av beslutninger om å ikke inkludere aktive stoffer i vedlegg I, IA eller IB i biociddirektivet. Vurderingen av bifenthrin viste at bruk av dette aktive stoffet i biocidprodukter (dvs produkttype 18) ville medføre uakseptabel risiko for vannmiljøet. Det ble derfor konkludert med at bifenthrin ikke skal kunne brukes som aktivt stoff i biocidprodukter som benyttes som insektmidler, acaricider og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Forbudet gjelder fra 1. mai 2013.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser: Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2012/728/EU vil skje ved tilsvarende endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2012/728/EU anses ikke å ha noen økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring biocidforskriften.

Gruppe 2: Kommisjonsbeslutning 2012/728/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Kommisjosnbeslutning 2012/728/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2012/728/EU ble vedtatt 23. november 2012. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 139/2013.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.11.2012
Anvendelsesdato i EU
01.05.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 5.10.2017, p. 43-43
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.07.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0728
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro