Biociddirektivet 1998: gjennomføring av første faste av programmet for vurdering av aktive stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1896/2000 av 7. september 2000 om første fase av programmet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om biocidprodukter

Commission Regulation (EC) No 1896/2000 of 7 September 2000 on the first phase of the programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council on biocidal products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.1.2004

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, norsk utgave)

1) I henhold til direktiv 98/8/EF (heretter kalt «direktivet») skal det iverksettes et arbeidsprogram for vurdering av alle aktive stoffer i biocidprodukter som allerede finnes på markedet 14. mai 2000 (heretter kalt «eksisterende aktive stoffer»).

2) Den første fasen av vurderingsprogrammet skal gjøre det mulig for Kommisjonen å identifisere eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter, og angi hvilke av dem som bør vurderes med henblikk på en mulig oppføring i vedlegg I, vedlegg I A eller vedlegg I B til direktivet. På grunn av det store antallet stoffer som sannsynligvis vil komme i betraktning for en slik oppføring, er det nødvendig med visse opplysninger for å fastsette prioriteringene for vurderingsprogrammets neste fase, som etter planen skal begynne i 2002.

3) Det er nødvendig å klargjøre forholdet mellom produsenter, tilvirkere, medlemsstatene og Kommisjonen samt hvilke plikter hver av partene har med hensyn til å gjennomføre vurderingsprogrammet.

4) For å utarbeide en uttømmende liste over eksisterende aktive stoffer, bør det fastsettes en framgangsmåte for identifisering som alle produsenter skal følge når de oversender opplysninger om eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter til Kommisjonen. Tilvirkere bør også ha mulighet til å identifisere eksisterende aktive stoffer.

5) En framgangsmåte for melding bør fastsettes for å gi produsenter og tilvirkere mulighet til å underrette Kommisjonen om at de ønsker å få oppført et eksisterende aktivt stoff i vedlegg I, vedlegg I A eller vedlegg I B til direktivet, for én eller flere produkttyper, og at de påtar seg å oversende alle opplysninger som kreves for at det skal kunne foretas en riktig vurdering av og treffes en beslutning om det aktive stoffet.

6) Opplysningene som oversendes sammen med meldingen av de aktive stoffene, bør gjelde én eller flere bestemte produkttyper eller undergrupper av produkttyper, og bør være tilstrekkelige til at det kan fastsettes prioriteringer.

7) Medlemsstatene bør ha mulighet til å uttrykke sin interesse for å få oppført viktige eksisterende aktive stoffer som ikke er meldt av produsenter eller tilvirkere, i vedlegg I eller vedlegg I A til direktivet. De medlemsstater som har uttrykt en slik interesse, bør påta seg alle oppgaver som påhviler en melder.

8) Eksisterende aktive stoffer som er meldt for én eller flere produkttyper, bør kunne forbli på markedet i samsvar med artikkel 16 nr. 1 i direktivet for de meldte produkttyper, inntil en dato som fastsettes ved beslutningen om oppføring eller ikke av det aktive stoffet i vedlegg I eller vedlegg I A til direktivet for vedkommende produkttype.

9) For eksisterende aktive stoffer som ikke er meldt for bestemte produkttyper, bør det gjøres vedtak etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 28 nr. 3 i direktivet, der det fastsettes at disse stoffene ikke kan oppføres i vedlegg I eller vedlegg I A til direktivet for disse produkttypene innenfor rammen av vurderingsprogrammet. Det bør gis en rimelig frist for en gradvis tilbaketrekking fra markedet av disse eksisterende aktive stoffene og biocidproduktene som inneholder dem.

10) For aktive stoffer som ikke er identifisert innen fristene fastsatt i denne forordning, og for biocidprodukter som inneholder slike stoffer, bør det ikke gis noen ytterligere frist for tilbaketrekking fra markedet etter at listen over eksisterende aktive stoffer er utarbeidet.

11) På bakgrunn av overgangsperioden på ti år og tiden som er nødvendig for å utarbeide fullstendig dokumentasjon, bør det fastsettes hvilke eksisterende aktive stoffer som skal vurderes først, selv om de generelle prioriteringene ikke er fastsatt. For å sikre en hensiktsmessig gjennomføring av direktivet, er det ønskelig å begynne med en vurdering av eksisterende aktive stoffer i produkttyper som det allerede er erfaringer med.

12) Det er kjent at visse eksisterende aktive stoffer i treimpregneringsmidler, som brukes i store mengder i Fellesskapet, kan utgjøre en fare for mennesker og miljøet. En av de viktigste grunnene til å vedta direktivet, er at det er nødvendig å harmonisere markedet for treimpregneringsmidler. Takket være nasjonale regler i visse medlemsstater, finnes erfaring som er nødvendig for å vurdere treimpregneringsmidler. I tillegg har mange medlemsstater erfaring med rottegift. Eksisterende aktive stoffer som brukes i disse to produkttypene, bør derfor oppføres på den første listen over eksisterende aktive stoffer som skal vurderes.

13) Vurderingen av de første aktive stoffene bør også gjøre det mulig å høste erfaringer med framgangsmåten for risikovurdering og med datakravenes egnethet slik at det kan foretas en tilstrekkelig risikovurdering. Det er blant annet nødvendig å påse at risikovurderingen foretas på en kostnadseffektiv måte. For dette formål bør melderne oppfordres til å framlegge opplysninger om kostnadene ved å sammenstille fullstendig dokumentasjon. Disse opplysningene bør, sammen med eventuelle passende anbefalinger, innlemmes i rapporten nevnt i artikkel 18 nr. 5 i direktivet. Dette bør imidlertid ikke hindre at det på forhånd foretas endringer i datakrav eller framgangsmåter.

14) For å unngå dobbeltarbeid, og særlig gjentakelse av forsøk på virveldyr, bør det fastsettes særlige bestemmelser for å oppfordre produsenter til å handle i fellesskap, særlig ved å framlegge felles meldinger og dokumentasjon.

15) Ved fastsettelsen av prioriteringer for neste fase av vurderingsprogrammet vil det bli vurdert om det skal tas hensyn til faren for mulige virkninger av eksisterende aktive stoffer som direkte eller indirekte opptas i næringskjeden.

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.09.2000
Anvendelsesdato i EU
28.09.2000

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2003
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.03.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.03.3004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2003
Anvendes fra i Norge
01.01.2004

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000R1896
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro