Biociddirektivet: endringsbestemmelser for didecyldimetylammoniumklorid

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2013/4/EU av 14. februar 2013 som endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF for inkludering av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff

Commission Directive 2013/4/EU of 14 February 2013 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include Didecyldimethylammonium Chloride as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring lukket av EFTAs overvåkingsorgan 10.09.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.8.2013)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF biociddirektivet innførte regler om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EØS-markedet. Direktiv 2013/4/EU inkluderer didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC) som et aktivt stoffi vedlegg I til biociddirektivet og kan benyttes i produkttype 8. Produkttype 8 er treimpregneringsmidler. Dette omfatter produkter som brukes til å beskytte treverk, fra tømmer sages opp til treverk på sagbruk og videre bruk av treverket ved å bekjempe organismer som ødelegger eller skader treverket. Godkjenning av produkter som inneholder DDAC gis med følgende strenge, spesifikke betingelser:Ved behandling av søknader om godkjenning av et produkt etter artikkel 5 og vedlegg VI skal medlemsstatene, der det er relevant for det aktuelle produktet, vurdere bruks- og eksponeringsscenarier og de risikoer for delmiljø og befolkningsgrupper, i dette tilfellet ikke-profesjonelle brukere og næringsmidler og fôr, som ikke har vært representativt behandlet på fellesskapsnivå. For produkter som er godkjent til industriell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Videre skal produktene kun benyttes med egnet verneutstyr hvis det ikke i produktsøknaden dokumenteres tilstrekkelige risikoreduserende tiltak uten bruk av verneutstyr.

Produkter skal ikke benyttes dersom det aktuelle trevirke kan komme i kontakt med barn. Det skal iverksettes tiltak for å beskytte jord og vannområder. For godkjente produkter skal det fremgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablad at industriell bruk skal foregå innenfor et avgrenset område eller på et ugjennomtrengelig underlag med oppsamling. Nylig behandlet tre skal tildekkes ved lagring og lagres på et ugjennomtrengelig underlag for å hindre avrenning til jord og vann. Eventuell avrenning fra bruk av produkter skal samles til gjenbruk eller destrueres.Produkter skal ikke godkjennes til behandling av trevirke som kan komme i kontakt med ferskvann eller benyttes i konstruksjoner utendørs nær eller over vann, eller er vedvarende utsatt for vær eller hyppig fuktighet med mindre det leveres data som viser at produktet oppfyller biociddirektivets vilkår for å gi godkjenning med risikoreduserende tiltak.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser: Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Gjennomføring av direktiv 2013/4/EU vil skje ved endringer i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiver vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning. Kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene). Bestemmelsen er i tråd med artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF). Kostnader for aktører er knyttet til utarbeidelse av datagrunnlag for søknader og gebyrer knyttet til produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiver gir samtidig et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i produkter omfattet av produkttype 8.

Gruppe 2: Direktiv 2013/4/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Direktiv 2013/4/EU en oppfølging av bestemmelser i hoveddirektivet (98/8/EF). Direktiv 98/8/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett (biocidforskriften). Det er viktig at Norge har tilsvarende oppdatert biocidregelverk som resten av EØS-området. Et aktivt stoff (biocid) kan bare inkluderes i vedlegg I dersom det har vært gjennom en grundig risikovurdering, og konklusjonen er at det ikke er uakseptable helse- og/eller miljørisiko knyttet til bruk av stoffet. En godkjenning av et aktivt stoff (biocid) er alltid knyttet til en spesifikk type biocidprodukt, og er derfor begrenset til ett eller flere bestemte bruksområder. Dette innebærer en kontrollert bruk av stoffet. En slik kontrollert bruk av det aktuelle stoffet bidrar til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Berørt norsk industri gis tilsvarende rammebetingelser som europeisk industri. For norske myndigheter er det like viktig i forhold til håndhevelse av biocidforskriften å ha et oppdatert regelverk.

Status
Direktiv 2013/4/EU ble vedtatt 14. februar 2013. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 139/2013.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.02.2013
Gjennomføringsfrist i EU
31.01.2014
Anvendelsesdato i EU
01.02.2015
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 5.10.2017, p. 31-34
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.07.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.04.2014
Anvendes fra i Norge
11.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0004
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro