Biociddirektivet: endringsbestemmelser for maiskolbemel

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2013/44/EU av 30. juli 2013 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om å inkludere maiskolbemel som et aktivt stoff i vedlegg I og vedlegg IA

Commission Directive 2013/44/EU of 30 July 2013 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include powdered corn cob as an active substance in Annexes I and IA thereto

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.10.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2013)

Sammendrag av innhold
Biociddirektivet innførte regler om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter for EØS-markedet. Direktiv 2013/44/EU godkjenner maiskolbemel som et aktivt stoff i produkttype 14. Produkttype 14 omfatter rottegift – produkter som brukes til bekjempelse av mus, rotter og andre gnagere.

Godkjennelser kan imidlertid bare gis dersom følgende spesifikke, strenge betingelser er oppfylt:
Ved behandling av søknader om godkjennelse av et produkt skal medlemsstatene, der det er relevant for det aktuelle produktet, vurdere bruks- og eksponeringsscenarier og de risikoer for delmiljøer og befolkningsgrupper som ikke har vært representativt behandlet på fellesskapsnivå. Videre må medlemsstatene sikre at godkjennelse gis under forutsetning av at produktet bare kan benyttes i form av pellets i tørre omgivelser.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser: Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Ved gjennomføring av den nye biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 vil de aktuelle kravene til dette stoffet gjelde automatisk.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiver vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning. Kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene). Bestemmelsen er i tråd med artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF). Kostnader for aktører er knyttet til utarbeidelse av datagrunnlag for søknader og gebyrer knyttet til produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiver gir samtidig et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i produkter omfattet av produkttype 14.

Gruppe 2: Direktiv 2013/44/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Direktiv 2013/44/EU en oppfølging av bestemmelser i hovedrettsakten. Direktivet Direktiv 98/8/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett (biocidforskriften). Det er viktig at Norge har tilsvarende oppdatert biocidregelverk som resten av EØS-området. Et aktivt stoff (biocid) kan bare inkluderes i vedlegg I dersom det har vært gjennom en grundig risikovurdering, og konklusjonen er at det ikke er uakseptable helse- og/eller miljørisiko knyttet til bruk av stoffet. En godkjenning av et aktivt stoff (biocid) er alltid knyttet til en spesifikk type biocidprodukt, og er derfor begrenset til ett eller flere bestemte bruksområder. Dette innebærer en kontrollert bruk av stoffet. En slik kontrollert bruk av det aktuelle stoffet bidrar til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Berørt norsk industri gis tilsvarende rammebetingelser som europeisk industri. For norske myndigheter er det også sentralt i forhold til håndhevelse av biocidforskriften å ha et oppdatert regelverk.

Aktive stoffer som er vurdert (godkjent eller ikke godkjent) videreføres i den nye biocidforordningen (528/2012).

Status
Direktiv 2013/44/EU ble vedtatt 30. juli 2013.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.07.2013
Gjennomføringsfrist i EU
31.01.2014
Anvendelsesdato i EU
01.02.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet