Biociddirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2012/40/EU av 26. november 2012 om korrigering i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidholdige produkter

Commission Directive 2012/40/EU of 26 November 2012 correcting Annex I to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring lukket av EFTAs overvåkingsorgan 10.09.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.8.2013)

Sammendrag av innhold
Ved direktiv 2012/40/EU gjennomføres en retting i vedlegg I i direktiv 98/8/EF (biociddirektivet). Ved Kommisjonsdirektiv 2009/91/EF ble dinatrium tetraborat godkjent som aktivt stoff for produktgruppe 8 (trebeskyttelsesmidler) og ført opp i vedlegg I i biociddirektivet. I rapporten for stoffet ble det imidlertid brukt feil CAS-nummer for formen vannfritt av dette stoffet som da også ble videreført i direktiv 2009/91/EF. Riktig CAS-nummer oppføres formelt ved direktiv 2012/40/EU for dinatrium tetraborat, vannfritt.

CAS-nummer er identifikasjonsnummer gitt et stoff i Chemical Abstract Service.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser: Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Direktiv 2009/91/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010 og er gjennomført ved endring i biocidforskriften. Gjennomføring av direktiv 2012/40/EU vil skje ved tilsvarende korrigering i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av direktiv 2012/40/EU anses ikke å ha noen økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta en tilsvarende rettelse i biocidforskriftens vedlegg 7 hvor CAS-nr. for dinatrium tetraborat, vannfritt rettes i samsvar med korrigeringen gjennomført ved direktiv 2012/40/EU.

Gruppe 2: Direktiv 2012/42/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Direktiv 2012/40/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Direktiv 2012/40/EU ble vedtatt 26. november 2012. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 139/2013.

Norge ved Milødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, dette inkluderer blant annet deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.11.2012
Gjennomføringsfrist i EU
31.03.2012
Anvendelsesdato i EU
31.03.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 5.10.2017, p. 16-17
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.07.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0040
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro