Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2012/20/EU av 6. juli 2012 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF for oppføring av flufenoxuron som et aktivt stoff for produkttype 8 i vedlegg I til direktivet

Commission Directive 2012/20/EU of 6 July 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include flufenoxuron as an active substance for product-type 8 in Annex I thereto

Siste nytt

Grunngitt uttalelse om manglende gjennomføring i norsk rett avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 18.12.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2013)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF biociddirektivet innførte regler om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EØS-markedet. Ved direktiv 2012/20/EU inkluderes flufenoxuron som et aktivt stoffi vedlegg I til biociddirektivet og kan benyttes i produkttype 8. Produkttype 8 er treimpregneringsmidler. Dette omfatter produkter som brukes til å beskytte treverk, fra tømmer sages opp til treverk på sagbruk og videre bruk av treverket ved å bekjempe organismer som ødelegger eller skader treverk. Flufenoxuron er persistent, potensielt bioakkumulerende og toksisk så vel som svært persistent og svært potensielt bioakkumulerende ifølge vedlegg III til REACH-regelverket. På grunn av disse egenskapene ved flufenoxuron oppføres stoffet i vedlegg I til biociddirektivet kun for 3 år. Før eventuell forlengelse av oppføringen skal en komparativ risikovurdering gjennomføres. Flufenoxuron skal ikke benyttes i treimpregneringsprodukter brukt på trematerialer for bruk i bygninger som skal huse dyr eller treverk som kan komme i kontakt med mat eller fôr.

Medlemsstatene er pålagt å sikre at godkjenninger av produkter som inneholder stoffet flufenoxuron gis med følgende strenge, spesifikke betingelser:
• produkter kan kun benyttes til behandling av tre til bruk innendørs
• for produkter som er godkjent til industriell eller profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Det skal benyttes egnet verneutstyr hvis det ikke i søknaden dokumenteres tilstrekkelige risikoreduserende tiltak uten bruk av verneutstyr.
• det skal iverksettes tiltak for å beskytte jord og vannområder. For godkjente produkter skal det fremgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablad at nylig behandlet tre skal tildekkes ved lagring og lagres på et ugjennomtrengelig underlag for å hindre avrenning til jord og vann. Eventuell avrenning fra bruk av produkter skal samles til gjenbruk eller destrueres.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten; Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser; Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 ved EØS-komitébeslutning nr. 32/2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.
Gjennom bestemmelser i direktiv 2012/20/EU inkluderes flufenoxuron som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Gjennomføring av direktiv 2012/20/EU vil skje ved endringer i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser; Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiver vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning, kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene). Bestemmelsen er i tråd med artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF). Kostnader for aktører er knyttet til utarbeidelse av datagrunnlag for søknader og gebyrer knyttet til produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiv gir samtidig et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i produkter omfattet av produkttype 8, dvs trebeskyttelsesmidler.

Gruppe 2; Direktiv 2012/20/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Direktiv 2012/20/EU er en oppfølging av bestemmelser i hoveddirektivet - direktiv 98/8/EF. Direktiv 98/8/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett (biocidforskriften). Det er viktig at Norge får tilsvarende oppdatert regelverk på området som resten av EØS-området. Et aktivt stoff (biocid) kan kun inkluderes i vedlegg I dersom det har vært gjennom en grundig risikovurdering, og konklusjonen er at det ikke er uakseptable helse- og/eller miljørisiko knyttet til bruk av stoffet. En godkjenning av et aktivt stoff (biocid) er alltid knyttet til en gitt type biocidprodukt, og er derfor begrenset til ett eller flere bestemte bruksområder. Dette innebærer en kontrollert bruk av stoffet. En slik kontrollert bruk av det aktuelle stoffet bidrar til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Berørt norsk industri gis tilsvarende rammebetingelser som europeisk industri. For norske myndigheter er det sentralt i forhold til håndhevelse av biocidforskriften å ha et oppdatert regelverk på området.

Status
Direktiv 2012/20/EU ble vedtatt 6. juli 2012.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Direktiv 2012/20/EU ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 66/2013 av 3. mai 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.07.2012
Gjennomføringsfrist i EU
31.01.2013
Anvendelsesdato i EU
01.02.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 350-353
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0020
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro