Biociddirektivet: inkludering av nonansyre som aktivt stoff

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2011/13/EU av 8. februar 2011 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om inkludering av nonansyre som et aktivt stoff i vedlegg I

Commission Directive 2011/13/EU of 8 February 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include nonanoic acid as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.10.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) innførte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til inkludering i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.
Gjennom Kommisjonsdirektiv 2011/13/EU godkjennes stoffet nonansyre til bruk i repellenter (avskrekkningsmiddel), (produkttype 19) og føres opp som et aktivt stoff i vedleggene I og IA til biociddirektivet (direktiv 98/8/EF). Imidlertid knyttes det strenge betingelser til godkjenning.

Ved behandling av søknader om godkjennelse av et produkt etter artikkel 5 og vedlegg VI skal medlemsstatene, der det er relevant for det aktuelle produktet, vurdere bruks- og eksponeringsscenarier og de risiko for delmiljø og befolkiningrupper som ikke har vært representativt behandlet på fellesskapsnivå.

Merknader
Gjennom bestemmelser i direktiv 2011/13/EU inkluderes stoffet nonansyre i vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen repellenter (19). Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder dette stoffet. Bruk er vurdert i forhold til risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av det aktuelle stoffet, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og bekyttelse av miljøet. Videre blir det et harmonisert marked med like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i repellenter.

Gjennomføring av direktiv 2011/13/EU vil skje ved endringer i biocidforskriftens vedlegg 7, dvs. aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitt(e) produkttype(r). Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble grundig konsekvensvurdert før biocidforskiften ble fastsatt (2003). Senere endringsforskrifter som gjerne omfatter flere forordninger, mange direktiver og beslutninger (både direktiver og beslutninger om inkludering og ikke-inkludering av stoffer i vedlegg I, IA eller IB) har vært på høring/publisert og konsekvensvurdert. Høringsdokumentene legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no. Tilsvarende prosess vil følges i forbindelse med gjennomføring av nye rettsakter på området.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsdirektiv 2011/13/EU ble vedtatt 8. februar 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30.09.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 96/2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.02.2011
Gjennomføringsfrist i EU
31.01.2012
Anvendelsesdato i EU
01.02.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 7, 4.2.2016, p. 61-63
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.06.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.07.2012
Anvendes fra i Norge
06.07.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0013
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro