Biociddirektivet: inkludering av (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat som aktivt stoff

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2011/11/EU av 8. februar 2011 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF for oppføring av (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat som et aktivt stoff i direktivets vedlegg I og IA

Commission Directive 2011/11/EU of 8 February 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include (Z,E)-tetradeca-9,12-dienyl acetate as an active substance in Annexes I and IA thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.7.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.10.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) innførte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til inkludering i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2011/11/EU godkjennes stoffet (Z,E)-tetradeca-9, 12-dienylacetat til bruk i lokkestoff (produkttype 19) og føres opp som et aktivt stoff i vedleggene I og IA til biociddirektivet (direktiv 98/8/EF). Imidlertid knyttes det strenge betingelser til godkjenning.

Medlemsstatene skal sikre at godkjenning (etter Vedlegg I oppføring) skjer med følgende betingelser:

• Av etiketten på biocidholdige produkter som inneholder (Z,E)-tetradeca-9, 12-dienylacetat skal det fremgå at disse produktene ikke skal benyttes på steder hvor næringsmidler eller fôrvarer uten emballasje oppbevares.

Medlemsstatene skal sikre at registrering (etter

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.02.2011
Gjennomføringsfrist i EU
31.01.2012
Anvendelsesdato i EU
01.02.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 7, 4.2.2016, p. 54-57
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.06.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.07.2012
Anvendes fra i Norge
06.07.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0011
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro