Biocider: avslag på godkjenning av 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)