Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1251 av 18. september 2018 om ikke-godkjenning av empentrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1251 of 18 September 2018 not approving empenthrin as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 18

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.10.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer etablerte en liste over eksisterende aktive stoffer for vurdering for mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Empentrin står oppført på denne listen.

Ved beslutning (EU) 2018/1251 besluttes det å ikke godkjenne empentrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr.

En søker skal i henhold til biocidforordningen levere tilstrekkelig data for å gjøre det mulig å fastslå om et aktivstoff oppfyller kriteriene for å kunne godkjennes. Vurderende myndighet har ved flere anledninger bedt søker levere data for å kunne vurdere empentrins kreftfremkallende egenskaper, men søker har ikke levert tilstrekkelig data i tide. I tillegg har vurderingen av empentrin vist uakseptabel helse- og miljørisiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 18. september 2018 og ble publisert i OJ 19. september 2018.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.09.2018
Anvendelsesdato i EU
09.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet