Biocider: avslag på godkjenning av karbondioksid til bruk i produkttype 19

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/103 av 29. januar 2021 om ikke å godkjenne karbondioksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 19

Commission Implementing Decision (EU) 2021/103 of 29 January 2021 not approving carbon dioxide as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 19

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2022)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Beslutning (EU) 2021/103 beslutter å ikke godkjenne karbondioksid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 19. Produkttype 19 omfatter repellenter og lokkestoffer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 29. januar 2021 og ble publisert i OJ 1. februar 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. juli 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.01.2021
Anvendelsesdato i EU
21.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2021
Anvendes fra i Norge
09.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D0103
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro