Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkter av type 2

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1765 av 25. november 2020 om ikke å godkjenne klorofen som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1765 of 25 November 2020 not approving chlorophene as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 2

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.3.2021)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2020/1765 beslutter å ikke godkjenne klorofen som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2. Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algicider som ikke er ment for bruk direkte på mennesker og dyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 25. november 2020 og ble publisert i OJ 26. november 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2020
Anvendelsesdato i EU
16.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.04.2021
Anvendes fra i Norge
23.04.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1765
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro