Biocider: avslag på godkjenning av N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin til bruk i produkter av type 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/986 av 23. juni 2022 om ikke å godkjenne N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8

Commission Implementing Decision (EU) 2022/986 of 23 June 2022 not approving N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 8

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2022)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2022/xxx konkluderer med ikke-godkjenning av N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin for bruk i produkttype 8 (treimpregneringsmidler) på grunn av uakseptabel helserisiko og at det ikke finnes passende risikoreduserende tiltak. Produkter med dette aktive stoffet blir i henhold til artikkel 89 i biocidforordningen forbudt å omsette og bruke henholdsvis 12 og 18 måneder etter fastsettelsen av vedtaket.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 23. juni 2022 og ble publisert i OJ 24. juni2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
18.05.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.06.2022
Anvendelsesdato i EU
14.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.09.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.10.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.10.2022
Anvendes fra i Norge
28.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0986
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro