Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/802 av 10. mai 2017 om ikke-godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5

Commission Implementing Decision (EU) 2017/802 of 10 May 2017 not approving PHMB (1600; 1.8) as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 5

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer etablerte en liste over eksisterende aktive stoffer for vurdering for mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. PHMB (1600; 1.8) står oppført på denne listen.

Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) … / … besluttes det å ikke godkjenne PHMB (1600; 1.8) til bruk i biocidprodukter i produkttype 5. Produkttype 5 gjelder drikkevann og produkter som benyttes til desinfisering av drikkevann til mennesker og dyr. Evalueringen av PHMB (1600; 1.8) viste at en eventuell bruk av stoffet i biocidprodukter i produkttype 5 ville medføre en uakseptabel risiko for miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett i biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 29. mars 2017. Rettsakten ble vedtatt 10. mai 2017 og publisert i OJ 11. mai 2017, og innlemmet i EØS-avtale 22. september 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.05.2017
Anvendelsesdato i EU
31.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 198-199
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.09.2017
Anvendes fra i Norge
29.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D0802
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro