Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1959 av 26. november 2019 om ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 7

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1959 of 26 November 2019 not approving silver sodium hydrogen zirconium phosphate as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2 and 7

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer etablerte en liste over eksisterende aktive stoffer for vurdering for mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat står oppført på denne listen.

Ved beslutning (EU) .../... besluttes det å ikke godkjenne sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7. Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr, mens produkttype 7 omfatter konserveringsmidler for overflatefilm. Begrunnelsen for å nekte godkjenning er at søker ikke har levert dokumentasjon som i tilstrekkelig grad viser effektivitet av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 26. november 2019 og ble publisert i OJ 27. november 2019. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2019
Anvendelsesdato i EU
17.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2020
Anvendes fra i Norge
30.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1959
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro