Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1622 av 29. oktober 2018 om ikke-godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1622 of 29 October 2018 on the non-approval of certain active substances in biocidal products pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.3.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1062/2014, som endret av forordning (EU) 2017/698, inneholder i vedlegg II en liste over kombinasjoner av eksisterende aktivstoffer og produkttyper omfattet av arbeidsprogrammet for biocider per 3. februar 2017.

Søknadene for enkelte aktivstoff/produkttype-kombinasjoner på denne listen har blitt trukket av søkerne. I tillegg har navn på aktivstoff og eventuelle forløpere blitt presisert for noen aktivstoffer som dannes in situ, noe som har ført til redefinering av aktivstoffet. For enkelte av disse aktivstoff/produkttype-kombinasjonene har ingen meldt sin interesse, eller de interesserte har ikke oppfylte gitte krav.

Beslutning (EU) 2018/1622 inneholder som følge av dette en liste over 27 aktivstoffer, hver kombinert med en eller flere produkttyper, som det er besluttet å ikke godkjenne.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 29. oktober 2018 og ble publisert i OJ 30. oktober 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. februar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.10.2018
Anvendelsesdato i EU
19.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.12.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2019
Anvendes fra i Norge
08.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1622
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro