Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1036 av 15. juli 2020 om avslag på godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1036 of 15 July 2020 on the non-approval of certain active substances in biocidal products pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.1.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1062/2014, som sist endret av forordning (EU) 2019/227, inneholder i vedlegg II en liste over kombinasjoner av eksisterende aktivstoffer og produkttyper omfattet av arbeidsprogrammet for biocider per 30. mars 2019.

For en rekke aktivstoff/produkttype-kombinasjoner på listen har ingen søkere meldt interesse innen gitt frist, eller de interesserte har ikke oppfylte kravene. Beslutning (EU) 2020/1036 inneholder som følge av dette en liste over 27 aktivstoffer, hver kombinert med en eller flere produkttyper, som det er besluttet å ikke godkjenne.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 15. juli 2020 og ble publisert i OJ 16. juli 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2020
Anvendelsesdato i EU
05.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.02.2021
Anvendes fra i Norge
05.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1036
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro