Biocider: forlengelse av godkjenningen av bromadiolon, klorofacinon og koumatetralyl

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1737 av 28. september 2015 om forlengelse av godkjenning av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter i produkttype 14

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1737 of 28 September 2015 postponing the expiry date of approval of bromadiolone, chlorophacinone and coumatetralyl for use in biocidal products for product-type 14

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2015)

Sammendrag av innhold
De tre aktive stoffene bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 14. Produkttype 14 omfatter produkter som benyttes til å bekjempe mus, rotter eller andre gnagere. Godkjenningene utløper 30. juni 2016. I samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenning av disse aktive stoffene. På grunn av identifisert risiko ved bruk av stoffene forutsetter fornyelse av godkjenningene at det vurderes om det finnes alternativer, og hvis ikke, at bruken er viktig. Kommisjonen har startet en vurdering for å avklare hvilke risikobegrensende tiltak som kan iverksettes for denne typen aktive stoffer. Vurderingen er ikke avsluttet. De som søker om fornyelse av godkjenning av disse aktive stoffene bør gis mulighet til å vise til resultatene av denne vurderingen i sine søknader. De gjeldene godkjenningene av disse aktive stoffene bør derfor kunne være gyldige i den tid søknaden er under behandling. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/xx forlenges godkjenningene av de aktuelle stoffene til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 til 30. juni 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2015
Anvendelsesdato i EU
19.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.12.2015
Anvendes fra i Norge
12.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1737
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro