Biocider: forlengelse av godkjenningen av etofenproks til bruk i produkter av type 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1487 av 7. september 2022 om forlengelse av godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter av produkttype 8 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1487 of 7 September 2022 postponing the expiry date of the approval of etofenprox for use in biocidal products of product-type 8 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutning, dansk utgave)

(1) Etofenprox blev optaget i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8. I henhold til artikel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 betragtedes det derfor som godkendt i henhold til nævnte forordning indtil den 31. januar 2020 under forudsætning af, at de krav, der er fastsat i bilag I til direktiv 98/8/EF, overholdes.

(2) Der blev den 27. juli 2018 i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af etofenprox til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 (»ansøgningen«).

(3) Østrigs kompetente vurderingsmyndighed meddelte den 19. december 2018 Kommissionen, at den i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 havde truffet afgørelse om, at det var nødvendigt at foretage en fuldstændig vurdering af ansøgningen. I henhold til artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning skal den kompetente vurderingsmyndighed foretage en fuldstændig vurdering af ansøgningen senest 365 dage efter dens validering.

(4) Den kompetente vurderingsmyndighed kan, hvis det er relevant, anmode ansøgeren om at fremlægge tilstrækkelige oplysninger til at foretage vurderingen, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. I så fald stilles fristen på 365 dage i bero for en periode, der ikke må overstige 180 dage i alt, medmindre en længere suspension er begrundet i arten af de anmodede oplysninger eller særlige omstændigheder.

(5) Senest 270 dage efter modtagelsen af en anbefaling fra den kompetente vurderingsmyndighed skal Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) udarbejde en udtalelse om fornyet godkendelse af aktivstoffet og fremlægge den for Kommissionen, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(6) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/994 blev godkendelsen af etofenprox til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 forlænget til den 31. oktober 2022 for at give tilstrækkelig tid til at behandle ansøgningen.

(7) Den 11. april 2022 meddelte den kompetente vurderingsmyndighed Kommissionen, at vurderingen er forsinket, da der er behov for yderligere undersøgelser for at vurdere kriterierne til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber ved etofenprox. Den kompetente vurderingsmyndighed forventer at forelægge vurderingsrapporten vedrørende fornyelse for agenturet i første kvartal af 2025.

(8) Det må derfor antages, at godkendelsen af årsager, der ikke kan tilskrives ansøgeren, vil udløbe, inden der er truffet afgørelse om fornyelse heraf. Derfor bør den gældende godkendelse forlænges i tilstrækkelig lang tid til, at ansøgningen kan behandles. Under hensyntagen til fristerne for de kompetente vurderingsmyndigheders vurderinger, for Det Europæiske Kemikalieagenturs udarbejdelse og fremlæggelse af sin udtalelse og den tid, der er nødvendig for, at Kommissionen kan træffe afgørelse om, hvorvidt godkendelsen af etofenprox til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 skal fornyes, bør godkendelsen forlænges til den 31. oktober 2026.

(9) Efter forlængelsen af godkendelsen er etofenprox fortsat godkendt til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, under forudsætning af at kravene i bilag I til direktiv 98/8/EF overholdes —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.09.2022
Anvendelsesdato i EU
28.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet