Biocider: forlengelse av godkjenningen av etofenproks til bruk i produkter av type 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1487 av 7. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter av type 8 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1487 of 7 September 2022 postponing the expiry date of the approval of etofenprox for use in biocidal products of product-type 8 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.5.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.5.2023) 

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet DDACarbonat er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til treimpregnering. Godkjenningen utløper 31. januar 2023, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av DDACarbonat.

Rapportørlandet Sveits har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1484 forlenges godkjenningen av DDACarbonat til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 til 31. juli 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten ble vedtatt 7. september 2022 og ble publisert i OJ 8. september 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. april 2023.

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.09.2022
Anvendelsesdato i EU
28.09.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.04.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.04.2023
Anvendes fra i Norge
28.04.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D1487
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro