Biocider: forlengelse av godkjenningen av spinosad til bruk i produkter av type 18

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1489 av 7. september 2022 utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av spinosad til bruk i biocidprodukter av produkttype 18 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1489 of 7 September 2022 postponing the expiry date of the approval of spinosad for use in biocidal products of product-type 18 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2022)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet spinosad er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Godkjenningen utløper 31. oktober 2022, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av spinosad.

Rapportørlandet Nederland har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1489 forlenges godkjenningen av spinosad til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 til 30. april 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 7. september 2022 og ble publisert i OJ 8. september 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.09.2022
Anvendelsesdato i EU
28.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet