Biocider: forlengelse av godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkttype 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1496 av 8. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1496 of 8 September 2022 postponing the expiry date of the approval of tebuconazole for use in biocidal products of product-type 8 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Tebuconazol blev optaget i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8. I henhold til artikel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 betragtedes det derfor som godkendt i henhold til nævnte forordning indtil den 31. marts 2020 under forudsætning af, at kravene i bilag I til direktiv 98/8/EF overholdes.

(2) Der blev den 27. september 2018 i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af tebuconazol til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 (»ansøgningen«).

(3) Danmarks kompetente vurderingsmyndighed meddelte den 6. februar 2019 Kommissionen, at den i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 havde truffet afgørelse om, at det var nødvendigt at foretage en fuldstændig vurdering af ansøgningen. I henhold til artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning skal den kompetente vurderingsmyndighed foretage en fuldstændig vurdering af ansøgningen senest 365 dage efter dens validering.

(4) Den kompetente vurderingsmyndighed kan, hvis det er relevant, anmode ansøgeren om at fremlægge tilstrækkelige oplysninger til at foretage vurderingen, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. I så fald stilles fristen på 365 dage i bero for en periode, der ikke må overstige 180 dage i alt, medmindre en længere suspension er begrundet i arten af de anmodede oplysninger eller særlige omstændigheder.

(5) Senest 270 dage efter modtagelsen af en anbefaling fra den kompetente vurderingsmyndighed skal Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) udarbejde en udtalelse om fornyet godkendelse af aktivstoffet og fremlægge den for Kommissionen, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(6) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1951 blev godkendelsen af tebuconazol til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 forlænget til den 30. september 2022 for at give tilstrækkelig tid til at behandle ansøgningen.

(7) Den 3. maj 2022 meddelte den kompetente vurderingsmyndighed Kommissionen, at den forventer at forelægge agenturet vurderingsrapporten vedrørende fornyelse i første halvdel af 2024.

(8) Det må derfor antages, at godkendelsen af årsager, der ikke kan tilskrives ansøgeren, vil udløbe, inden der er truffet afgørelse om fornyelse heraf. Derfor bør den gældende godkendelse forlænges i tilstrækkelig lang tid til, at ansøgningen kan behandles. Under hensyntagen til fristerne for den kompetente vurderingsmyndigheds vurdering, for agenturets udarbejdelse og fremlæggelse af sin udtalelse og den tid, der er nødvendig for, at Kommissionen kan træffe afgørelse om, hvorvidt godkendelsen af tebuconazol til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 skal fornyes, bør godkendelsen forlænges til den 30. juni 2026.

(9) Efter forlængelsen af godkendelsen er tebuconazol fortsat godkendt til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, under forudsætning af at kravene i bilag I til direktiv 98/8/EF overholdes —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.09.2022
Anvendelsesdato i EU
29.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet