Biocider: fornyelse av forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1950 av 14. oktober 2022 om fornyelse av godkjenningen av kreosot som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1950 of 14 October 2022 renewing the approval of creosote as an active substance for use in biocidal products of product-type 8 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.11.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2022/1950 gir fornyet godkjenning av kreosot til bruk som aktivt stoff i produkttype 8 (treimpregneringsmidler) til 31. oktober 2029. Godkjenningen gis bare for behandling av jernbanesviller og stolper til strøm- og telenett. All annen bruk blir forbudt, og kreosot skal kun tillates i land der det ikke finnes reelle alternativer. Det er i tillegg strengere restriksjoner for lagring og merking av kreosotmaterialer. Forordningen sier at ECHA seinest i januar 2023 skal publisere en liste over hvilke EU/EØS-land som fortsatt vil tillate kreosotbehandlede jernbanesviller og stolper til strøm- og telenett. Etter en avviklingsperiode vil det ikke være tillatt å sette kreosotbehandlede materialer på markedet i land som ikke står på denne lista. Norge vil ikke stå på denne lista, og det vil ikke være tillatt å sette kreosotbehandlede materialer på det norske markedet etter 27. oktober 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

\Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 14. oktober 2022 og ble publisert i OJ 17. oktober 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.10.2022
Anvendelsesdato i EU
06.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet