Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12