Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/614 av 20. april 2018 om godkjenning av azoksystrobin som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7, 9 og 10

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/614 of 20 April 2018 approving azoxystrobin as an active substance for use in biocidal products of product-types 7, 9

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.3.2019)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2018/614 godkjenner azoksystrobin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7, 9 og 10.

Produkttype 7 omfatter konserveringsmidler for overflatefilm. Produkttype 9 omfatter konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer. Produkttype 10 omfatter konserveringsmidler for byggematerialer.

Azoxystrobin oppfyller kriteriene for å være meget persistent og giftig, og betraktes som substitusjonskandidat i henhold til artikkel 10, punkt 1 (d) i forordning (EU) nr. 528/2012.

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen av aktivstoffet på fellesskapsnivå.

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende betingelse: Den person som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning, som er behandlet med eller inneholder azoksystrobin, skal sikre at merkingen av det behandlede produktet inneholder opplysninger i henhold til artikkel 58, punkt 3, andre avsnitt i forordning (EU) nr. 528/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 20. april 2018 og ble publisert i OJ 23. april 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 21. september 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.04.2018
Anvendelsesdato i EU
13.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.09.2018
Anvendes fra i Norge
21.09.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0614
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro