Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1292 av 25. september 2018 om godkjenning av cyfenotrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1292 of 25 September 2018 approving cyphenothrin as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 18

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.4.2019)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter cyfenotrin. Forordning (EU) 2018/1292 godkjenner cyfenotrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr.

Cyfenotrin oppfyller kriteriene for å være persistent (P) og giftig (T), og betraktes som substitusjonskandidat i henhold til artikkel 10, punkt 1 (d) i biocidforordningen.

For godkjenning av biocidprodukter skal følgende betingelser oppfylles:

1. Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet for de bruksområder som inngår i søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

2. Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert, skal det ved vurdering av produkter legges særlig vekt på:

(1) yrkesmessige brukere

(2) småbarn

(3) overflatevann, sediment, jord og grunnvann etter bruk på overflater innendørs

(4) meitemarkspisende pattedyr og fiskespisende pattedyr som følge av sekundærforgiftning etter bruk på overflater innendørs

For produkter som kan gi restkonsentrasjoner av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal det undersøkes om det er behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal det treffes hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 25. september 2018 og ble publisert i OJ 26. september 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mars 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.09.2018
Anvendelsesdato i EU
16.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.03.2019
Anvendes fra i Norge
29.03.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1292
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro