Biocider: godkjenning av godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 7 og 10

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/348 av 25. februar 2021 om godkjenning karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7 og 10

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/348 of 25 February 2021 approving carbendazim as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 7 and 10

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.6.2021)

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2021/348 godkjenner karbendazim som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7 og 10. Produkttype 7 omfatter konserveringsmidler for film og produkttype 10 omfatter konserveringsmidler for byggematerialer.

Karbendazim er vurdert som en substitusjonskandidat etter Artikkel 10(1) a og d i biocidforordningen. For godkjenning av biocidprodukter skal følgende betingelser oppfylles:

  1. Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet for de bruksområder som inngår i søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen av aktivstoffet på fellesskapsnivå.
  2. Produkter skal kun godkjennes for bruk i medlemsland der minst en av betingelsene i artikkel 5(2) i biocidforordningen er oppfylt.
  3. Produkter skal ikke godkjennes for bruk i maling der tenkt bruk er utendørs.

Plassering av behandlede produkter må følge oppfylle følgende betingelser:

  1. Maling og gips som er behandlet med karbendazim skal ikke plasseres på markedet for utendørs bruk.
  2. Personen som er ansvarlig for å plassere på markedet maling eller gips behandlet eller innsatt med karbendazim skal sikre at etiketten til produktene indikerer at det ikke skal brukes utendørs.
  3. Personen som er ansvarlig for å plassere på markedet behandlede artikler behandlet eller innsatt med karbendazim skal sikre at etiketten til den behandlede artikkelen gir informasjon i henhold til andre paragraf i artikkel 58(3) i biocidforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten ble vedtatt 25. februar 2021 og ble publisert i OJ 26. februar 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.02.2021
Anvendelsesdato i EU
18.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet