Biocider: oppføring av kaliumsorbat som et aktivt stoff

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/807 av 10. mars 2021 om endring av europaparlaments-og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp kaliumsorbat som et aktivt stoff i vedlegg I

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/807 of 10 March 2021 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include potassium sorbate as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2022)

Sammendrag av innhold
Kaliumsorbat som biocidaktivt stoff var tidligere inne i stoffvurderingsprogrammet gitt i artikkel 89(1) i biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012). Kaliumsorbat ble godkjent som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 (treimpregneringsmidler) av beslutning 2015/1729. Kaliumsorbat er inne i stoffvurderingsprogrammet for bruk i biocidprodukter i produkttype 6 (konserveringsmidler for produkter under lagring). Det ble konkludert at kaliumsorbat ikke utgjør noen grunn til bekymring og er derfor egnet til å bli inkludert på vedlegg I til biocidforordningen. På bakgrunn av dette, ble kaliumsorbat inkludert i kategori 6 "Stoffer der medlemsland har vurdert et aktivt stoff-dossier i henhold til artikkel 7(3) i denne forordningen eller akseptert en slik dossier i henhold til artikkel 11(1) i direktiv 98/8/EC" i vedlegg I til biocidforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Status
Rettsakten ble vedtatt 10. mars 2021 og ble publisert i OJ 21. mai 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. oktober 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.03.2021
Anvendelsesdato i EU
10.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.08.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.10.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2021
Anvendes fra i Norge
29.10.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0807
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro