Biocider: uavklarte innvendingene angående vilkår og betingelser for godkjenning av biocidproduktfamilien Oxybio

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2148 av 3. desember 2021 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien Oxybio i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2148 of 3 December 2021 on the unresolved objections regarding terms and conditions of the authorisation of the biocidal product family Oxybio in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2022)

Sammendrag av innhold
Belgia har som ansvarlig myndighet vurdert et biocidprodukt med det biocidaktive stoffet hydrogenperoksid brukt til overflatedesinfeksjon. Et av medlemslandene var uenig med rapportørlandet om klassifiseringen av fysiske farer når det kommer til oksiderende egenskaper slik at biocidproduktet har uakseptabel risiko. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen, og saken ble derfor avgjort i stående komite for biocidprodukter basert på anbefaling fra biocidproduktkomiteen.

Artikkel 36 i biocidforordningen gjelder henvisning av uløste uenigheter til Kommisjonen. Det ble meldt inn formell uenighet knyttet til gjensidig godkjenning av det aktuelle biocidproduktet. Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) konkluderte i sin uttalelse med at noen av produktene i produktfamilien skal klassifiseres som oksiderende og at biocidproduktfamilien har akseptabel risiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 03.12.2021 og ble publisert i OJ 06.12.2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. april 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2021
Anvendelsesdato i EU
06.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2022
Anvendes fra i Norge
29.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D2148
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro