Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1494 av 7. september 2022 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1494 of 7 September 2022 on the unresolved objections regarding the conditions for granting an authorisation for the biocidal product Mouskito Spray in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2022)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2022/1494 om uløste uenigheter med hensyn til vilkår for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray med det biocidaktive stoffet etylbutylacetylaminopropionat (IR3535) i produkttype 19 (repellenter og lokkestoffer). Et medlemsland mente at biocidproduktet ikke kunne godkjennes til bruk mot bier og veps siden effektiviteten (virketiden) ikke var godt nok dokumentert. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen. Etter diskusjon i biocidproduktkomiteen og i stående komite for biocidprodukter er det konkludert med at effektiviteten ikke er tilstrekkelig dokumentert og at produktet derfor ikke kan godkjennes til beskyttelse mot bier og veps.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 7. september 2022 og ble publisert i OJ 9. september 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.09.2022
Anvendelsesdato i EU
29.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet