Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2054 av 21. oktober 2022 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision 2022/2054 of 21 October 2022 on the unresolved objections regarding the conditions for granting an authorisation for the biocidal product Preventol A 12 TK 50 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.5.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.5.2023)

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2022/2054om uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50 i produkttype 7 (konservering av overflatefilm) med det biocidaktive stoffet propikonazol. Et medlemsland mente at rapportørlandet ikke kan bruke risikoreduserende tiltak knyttet til plassering av behandlede artikler på markedet som ikke er nevnt i godkjenningsforordningen til propikonazol. De mente at som en konsekvens av dette har produktet uakseptabel helse- og miljørisiko og kan ikke godkjennes. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen. Etter diskusjon i stående komite for biocidprodukter er det konkludert med at siden sikker bruk ikke kan sikres bare ved å pålegge vilkår for bruken av biocidproduktet i behandlede produkter, kan man ikke si at vilkårene for godkjenning av produktet er oppfylt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten ble vedtatt 21. oktober 2022 og ble publisert i OJ 25. oktober 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. april 2023.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.10.2022
Anvendelsesdato i EU
25.10.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.02.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.04.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.04.2023
Anvendes fra i Norge
28.04.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D2054
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro