Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/866 av 25. mai 2022 om uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/866 of 25 May 2022 on the unresolved objections regarding the conditions for granting an authorisation for the biocidal product Primer PIP in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 16.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2022)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2022/866 om uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP i produkttype 8 (treimpregneringsmidler) med de biocidaktive stoffene propikonazol, IPBC og permetrin. Et medlemsland var uenig med rapportørlandet i deres vurdering at for å sikre trygg håndtering av produktet trengs bruk av kjemikalieresistente hansker og vernedress av en viss standard. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen. Etter diskusjon i stående komite for biocidprodukter er det konkludert at med produktet skal merkes med krav til hansker og vernedress, men dersom det identifiseres tekniske eller organisasjonsmessige tiltak hvor man oppnår tilsvarende eller bedre reduksjon av eksponeringen enn ved bruk av verneutstyr, kan godkjenningsmyndighet spesifisere dette i godkjenningsvedtaket i stedet for kravet til verneutstyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 25. mai 2022 og ble publisert i OJ 2. juni 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.05.2022
Anvendelsesdato i EU
22.06.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet