Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av alfakloralose til bruk i produkter av type 14

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/333 av 24. februar 2021 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose til bruk i biocidprodukter av type 14

Commission Implementing Decision (EU) 2021/333 of 24 February 2021 postponing the expiry date of approval of alphachloralose for use in biocidal products of product-type 14

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.1.2022)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet alfakloralose er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 14. Produkttype 14 omfatter muse- og rottemidler. Godkjenningen utløper 30. juni 2021, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av alfakloralose

Rapportørlandet Polen har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/333 forlenges godkjenningen av alfakloralose til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 til 31. desember 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 24. februar 2021 og ble publisert i OJ 25. februar 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. oktober 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.02.2021
Anvendelsesdato i EU
17.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.08.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.10.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2021
Anvendes fra i Norge
29.10.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D0333
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro