Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1287 av 2. august 2021 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter av type 18

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1287 of 2 August 2021 postponing the expiry date of approval of indoxacarb for use in biocidal products of product-type 18

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2022)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet indoksakarb er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter produkter som benyttes til bekjempelse av insekter, midd og andre leddyr. Godkjenningen har allerede blitt forlenget og utløper 30. juni 2022. I samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av indoksakarb.

Rapportørlandet Frankrike har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1287 forlenges godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 til 30. juni 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 2. august 2021 og ble publisert i OJ 3. august 2021. Rettsakten bl einnlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.08.2021
Anvendelsesdato i EU
23.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.10.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.12.2021
Anvendes fra i Norge
10.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D1287
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro