Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1950 av 25. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter av type 8

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1950 of 25 November 2019 postponing the expiry date of approval of K-HDO for use in biocidal products of product-type 8

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2019)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet K-HDO er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til treimpregnering. Godkjenningen utløper 30. juni 2020, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av K-HDO.

I mai 2019 informerte rapportørlandet Østerrike Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../... forlenges godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 til 31. desember 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 25. november 2019 og ble publisert i OJ 26. november 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2019
Anvendelsesdato i EU
16.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet