Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder folpet

Tittel

Kommisjonens gjennnomføringsbeslutning (EU) 2022/874 av 1. juni 2022 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder N-(triklorometylthio)fthalimid (folpet) forelagt av Nederland i samsvar med artikkel 36 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/874 of 1 June 2022 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing N-(trichloromethylthio)phthalimide (Folpet) referred by the Netherlands in accordance with Article 36(1) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 16.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2022)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2022/874 om vilkår for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder det biocidaktive stoffet N-(triklormetyltio)fthalimid (Folpet) i produkttype 9 (konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer). Et medlemsland mente at biocidproduktet ikke kunne godkjennes siden rapportørlandet ikke hadde konkludert med hensyn til visse fysiske farer og sikkerhetsegenskaper. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen. Etter diskusjon i stående komite for biocidprodukter er det konkludert at uten innsending av relevant informasjon oppfyller ikke produktet kravene for godkjenning i henhold til artikkel 19(1)d i biocidforordningen

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 1. juni 2022 og ble publisert i OJ 3. juni 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.06.2022
Anvendelsesdato i EU
23.06.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet